Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada sağlık bakanına soruşturma açıldığını ve bu süre dahilinde maaş alamayacağını bildirdi.

10.01.2017

Sayı : 74831629/020

Konu : Eğitim Ücretleri Hk

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı

Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği 08.03.2015 tarih ve 64047795/799/341 sayılı Makam Onayı

ile "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları”

belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Fıkrasında "Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli

ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders

ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim programının

Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim

için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti tavan eğitim ücretini aşamaz.”

Hükmü gereği 2016 yılı I. altı ayı için tavan ücretinin belirlenmesi ile ilgili İdari Mali İşler Daire

Başkanlığının cevabi yazısı ve bu yazıya istinaden istinaden belirlenen Eğitim Ücretler ek’te tabloda yer

almaktadır.

Aynı maddenin 3. fıkrasında "Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalı

eğitimlere görevi gereği katılması gereken kamu personelinden eğitim ücreti alınmaz.” hükmü gereği, bu

eğitimlere katılacak olan hekim ve hekim dışı sağlık personellerinden Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar

tarafından düzenlenecek olan eğitimlere, görevi gereği katılması gereken hekim ve hekim dışı sağlık

personelinin bu kapsamda değerlendirilmesi hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Dr. Murat ÖZTÜRK

Daire Başkanı V.

Uygun görüşle arz ederim.

…/…/2016

Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI

Genel Müdür Yardımcısı V.

OLUR

…/…/2016

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Genel Müdür


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir