Tedarik Paylaşım Platformu Hakkında Duyuru

16.12.2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu


Sayı      :80981279

Konu :Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri


KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında Kurumumuz tarafından bağlı sağlık tesislerinde Verimlilik Yerinde Değerlendirilmesi yapılmaktadır.

22.03.2016 tarihli makam onayı ile "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” eklerinde değişiklik yapılmıştır. Başkan Yardımcılığımıza bağlı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından yönerge içerisinde yer alan "Eczacılık Hizmetlerine İlişkin Talimatlar” kurumumuz resmi internet sitesinde 09.04.2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu talimatlar arasında kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerine ilişkin "EH-13 Kemoterapi Ünitesi ve Kemoterapi İlaçlarının Sunumuna İlişkin Talimat” başlıklı talimat yer almaktadır. Sağlık tesislerindeki uygulama farklılıkları sebebiyle ilgili talimata ek olarak, kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde çalışma alanlarının sahip olması gereken asgari standartların belirlenmesi gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yayımlanan ‘Antineoplastik (Sitotoksik) İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi’ baz alınarak Kurumumuz tarafından çalışma yapılmıştır. İlgili çalışmada kullanılan terminoloji aşağıca belirtilmiştir;

•        Üst Parametre: Çalışma ana başlıklarını ifade etmektedir. 7 (yedi) parametreden oluşmaktadır. Bu parametreler ‘Alanlar, Ön Hazırlık, Yazılım Desteği, İlaç Hazırlama, Atık Yönetimi, Havalandırma, Dezenfeksiyon’dur.

•        Alt Parametre: Üst parametrelerin detaylandırılması ile belirlenen 50 (elli) alt konu başlığını ifade etmektedir.

•        Değerlendirme Boyutu: ‘Çalışan ve Çevre Güvenliği, İlaç ve Hasta Güvenliği, İlaç, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Personel Maliyeti’ başlıklarından oluşmaktadır.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı :80981279

Konu :Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri

•        Asgari Standart: Sağlık tesislerinde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde hazırlama
yönteminden bağımsız olarak (sistem yardımıyla veya manuel); değerlendirme
boyutlarına göre alt parametrelerin sahip olduğu minimum standardı ifade etmektedir.

•        Azami Standart: Sağlık tesislerinde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde kullanılan
sistemlere bağlı olarak (manuel hazırlama dışında); değerlendirme boyutlarına göre alt
parametrelerin sahip olduğu maksimum standardı ifade etmektedir. Kemoterapi ilaç
hazırlama sistemlerinin teknolojik açıdan iyileştirilmesi halinde azami standartlar
farklılık gösterebilecektir.

Yapılan çalışma sonucunda belirlenen kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinin sahip
olması gereken asgari koşullar ekteki tabloda yer almakta olup, kemoterapi ilaç hazırlama
ünitelerinin yer aldığı Birliklerimize bağlı sağlık tesislerinde belirtilen asgari koşulların
sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve talimata uygun olarak hizmet
sunumunun devamlılığının sağlanması hususunda,


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Kurum Başkanı
Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir